PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Milí čenakolskí rodičia,

PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Tento oznam sa týka tých z vás, ktorí máte alebo budete mať deti v komunite Cenacolo a ešte ste neodovzdali potrebné dokumenty do sociálnej poisťovne. 

Od roku 2023 nastala zmena v Sociálnej poisťovni – dôchodkovo poistená môže byť aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

Z tohto dôvodu je potrebné do Sociálnej poisťovne podať prihlášku na dôchodkové poistenie. Prihláška sa podáva na tlačive:

  • Registračný list fyzickej osoby, ktorého súčasťou je Čestné vyhlásenie s prílohami (prílohy vystaví a zašle komunita)

Dokumenty a návod ako ich vyplniť a zaslať nájdete v tomto linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1ELXvKvbRMmPZ1sgS6DNsmcy9XuxoUCor?usp=share_link