MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN – mesiac september 2022

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, klikni na túto výzvu – vyplň a odošli nasledujúci formulár.

Modlitbové úmysly na mesiac september 2022

– modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

– modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a  sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

– Pane Ježišu, prosíme Ťa o pomoc pre mladého Jána, aby našiel dosť síl a odvahy poprosiť Ťa o vlastné rozhodnutie vstúpiť do komunity Cenacolo. ( veľa iných možností zbaviť sa závislostí využil a to bez pozitívneho výsledku )

— za všetkých chorých v našej komunite, prosme pre nich o dar pokoja, lásky, trpezlivosti a o dar uzdravenia v súlade s Božou vôľou

– za Ducha Svätého, zdravie a Božiu pomoc pre tých, ktorí vedú kluby, kolokvie a za nášho Ivana

– prosme za deti, aby mali matky, ktoré ich vychovávajú s láskou

– aby sa členovia rodiny spolu rozprávali a navzájom vypočuli bez skákania do rečí

– prosme za obrátenie Tomáša, aby ho Pán Ježiš uzdravil z jeho závislosti a pomohol mu nájsť cestu do komunity Cenacolo – školy života

– za dar Ducha Svätého pre Tatianu, ktorá je po operácii rakoviny, za jej uzdravenie

– za oslobodenie od závislosti pre syna Ondreja

– za oslobodenie Ondreja, aby mal vôľu prijať komunitu

Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  – Komunitu Cenacolo – a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

Iniciatíva, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite—-——————————————————————————————————————————————————

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, vyplň a odošli nasledujúci formulár.


—-——————————————————————————————————————————————————


Svätá Mária Magdaléna,

žena ktorá prešla z temnoty hriechu ku svetlu viery, vzývame Ťa ako priateľku a sestru na našej ceste uzdravenia, pretože aj v nás, kde sa rozmnožil hriech, sa môže rozhojniť Božia milosť. Ty, model pravého obrátenia, ktorá si na stretnutí s Ježišom, bola oslobodená od toľkého zla, ktoré zranilo a znečistilo, pomôž nám sa zbaviť pút zla ku slobode mať nové a čisté srdce. Magdaléna, verná nasledovníčka svojho Pána, ktorá si ho verne nasledovala a slúžila so srdcom plným presvedčenia, vypros nám tú silu, ktorá Ti umožnila zostať mu nablízku až po kríž. Pomôž nám, aby žiaden strach a bolesť neboli tak silné, že zradíme Lásku. Ty, Apoštol apoštolov, vyvolená Ježišom ako prvý svedok zmŕtvychvstania; ty, ktorá si počula hlas Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý Ťa volal po mene ; Ty, ktorá si všetkým bežala zvestovať: “Videla som vzkrieseného Pána”, modli sa za nás k Pánovi, aby sme aj mi vedeli darovať náš život Láske, aby sme bežali s radosťou a odvahou po svete, aby sme boli ako Ty, misionári jeho zmŕtvychvstania

Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás!    

                             

Svätá Mária Magdaléna

22 júla

Mária Magdaléna je jednou zo žien ktoré Ježiš uzdravil, v skutočnosti je v evanjeliu napísané, že z nej  «vyšlo sedem zlých duchov»   Lukáš (8, 2-3)

Po stretnutí s Ježišom jej život už nebol rovnaký, dotknutá vďačnosťou a láskou, nasledovala Ježiša až pod kríž.

«Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. »(Ján 19,25)

Mária tiež zostala prítomná pri smrti a pri ukladaní Ježiša v hrobe.

Bola to ona, ktorá v skorých ranných hodinách, spolu so Salome a Máriou, Jakubovou matkou  (Matúš 28, 1 a Marek 16, 1-2),išli k hrobu, a niesli masti k pomazania jeho tela. Ženy našli prázdnu hrobku a mali “videnie anjelov”, ktorí oznamovali vzkriesenie Ježiša (Mt 28,5).

«Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. … Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: “Videla som Pána,” a že jej toto povedal.. »(Ján 20,1; 20,18)

Mária Magdaléna, sa takto stala prvým svedkom vzkriesenia, bežala a povedala čo sa stalo Petrovi a ostatnými apoštolom (Jn 20, 1-2), vyslúžila si prezývku “apoštol apoštolom”. Okamžite sa vrátila k hrobu a zastavila sa pred dverami hrobky. Tu sa jej zjavil “vzkriesený Pán”, ale najprv ho nespoznala. Až keď ju oslovil menom, uvedomila si že stojí pred samotným Ježišom Kristom, a jej odpoveď bola výkrik radosti a oddanosti, “Rabbuni”, čo znamená “dobrý učiteľ.” Chcela ho zadržať, ale on jej to zakázal a :

« Ježiš jej povedal: “Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.” »   (Ján 20, 17)