Nasledujúce celoštátne rodičko – Upozornenie na trojdňové rodičovské stretnutie

Nasledujúce celoštátne rodičko – Upozornenie na trojdňové rodičovské stretnutie Milí priatelia  blíži sa naše prvosobotňajšie stretnutie  v  októbri, konkrétne 7.10.2023 – bude na tom istom  mieste – Kalvária v Nitre, ale začíname  sv. omšou  už o  9,00 – pre zmenu programu  vo  farskom kostole. Modlitba ruženca bude  už od  8,00. Program stretnutia počas dňa  bude bez zmeny. Dávame do pozornosti aj blížiace sa jesenné  3  dňové  stretnutie –  miesto konania je Badín, termín3.11. – 5.11.2023. Bližšie  informácie, cena, spôsob  prihlasovania  budú  čoskoro oznámené  na našej stránke. Rút, Rudolf, ivan

Čítaj celý článok

Pozdrav – poďakovanie z Peru

Drahí cenacolskí rodičia, dobrodinci komunity cenacolo. V mene chlapcov cenacolského domu v Supe (Peru) chcem vám vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať. Zavaše finančné dary, ktorými ste prispeli na dôstojný stánok – kaplnku pre nášho Pána Ježiša. Je krásne byť Slovenkou a hrdiť sa, že slovenský národ hoci vo svete jeden z najmenších, aleštedrosťou otvoreného srdca je predlženou rukou Božej prozreteľnosti. A tak dosahuje veľkosť Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. Je krásne, že nikto z vás nepozeral na osobné potreby a odoprel si niečo v tej hodnote, ktorouprispel na túto Bohu milú providenciu v chlapčenskom dome Supe. Je krásne…

Čítaj celý článok

PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Milí čenakolskí rodičia, PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Tento oznam sa týka tých z vás, ktorí máte alebo budete mať deti v komunite Cenacolo a ešte ste neodovzdali potrebné dokumenty do sociálnej poisťovne.  Od roku 2023 nastala zmena v Sociálnej poisťovni – dôchodkovo poistená môže byť aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný…

Čítaj celý článok

Oznam o spoločných modlitbách ruženca

Oznam o spoločných modlitbách ruženca Milí priatelia! Pri prvom rodičovskom stretnutí rodičov exovcov na Slovensku, ktoré sa uskutpčnilo predpár dňami v Senci, došlo ku dohovoru všetkých prítomných, že sa radi budú stretať raz za rok. Okremtejto aktivity bežia v našej organizácii ešte modlitby ruženca za závislých a adorácie. Keď si pamätámeako nás Mama Elvíra prosila, aby sa myšlienka Cenacola ďalej šírila a udržiavala myslím, že radibudeme toto jej prianie plniť vo vlastnom záujme i záujme všetkých závislých.. Adorácie bežia zatiaľpodľa dohodnutých termínov, s dohodnutými kňazmi. Zoznam obcí a kostolov je uvedený na našej web stránke. Časom už…

Čítaj celý článok

MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN – do 01.11.2023

V prvej časti odstavca MODLITBOVÝ ÚMYSEL prosíme Pána Boha, Pána Ježiša, Pannu Máriu o pomoc.Tieto prosby uverejňujeme v priečinku na našom webe www.cenacolo.sk Modlitbové úmysly na mesiac september 2023 Za mamu Elvíru, aby Pán prijal jej obetu a v hodine odchodu z tohto sveta korunoval jej požehnaný život nebeskou slávou a nás zahrnul mnohými milosťami. Modlime sa za Svätého Otca, vzhľadom na jeho zdravotný stav a za jeho úmysly Modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie Modlime…

Čítaj celý článok

Pokračovanie spoločných stretnutí

Milí priatelia, ako budú pokračovať naše spoločné stretnutia v ďalšom priebehu: Celoštátne stretnutia rodičov každú prvú sobotu v mesiaci ako doteraz v Nitre na Kalvárii o 10.00 hod. sv. omšou. Chlapčenské kolokvie od prvej soboty v mesiaci auguste o 14:00 hod. u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ulica č. 1.. Dievčenské kolokvie o 10:00 hod. u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová č.1. Dátum: 2.9., 16.9., 30.9, 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 16.12.. Rodičovské kluby budú ďalej pokračovať v zabehnutom režime t.zn. každý piatok o 19:00 hod. na doteraz fungujúcich miestach v Piešťanoch a Prešove. Na celý rok platí, že kluby sa nekonajú iba…

Čítaj celý článok

Upresnenie termínov našich stretnutí

Milí priatelia, chlapci z domu sv. Cyrila a Metoda v Kráľovej vám oznamujú, že kolokvie pre chlapcov v mesiaci júl sa nekonajú. Prvé kolokvie po tejto prestávke sa budú konať v prvú augustovú sobotu o 14:00 hod. v pastoračnom centre Jezuitov na Poštovej ul. č. 1 v Piešťanoch ( ako doteraz ). Ďalej budú pokračovať na rovnakom mieste v rovnakom čase. Každá prípadná zmena bude oznámená včas na tomto mieste. Barborka oznamuje, že dievčenské kolokvie  sa v júli a auguste nekonajú. Rozpis bude oznámený včas. Rodičovské kluby budú bežať bez prerušenia celé prázdniny v zabehnutých termínoch.

Čítaj celý článok