MODLITBA PRI ADORÁCII PRED PÁNOM

Modlitba pri Adorácii pred Pánom

 Pane, Ježišu Kriste,
vyznávame svoju vieru, že si prítomný v tejto sviatosti, ako náš Boh a náš Pán. V tejto podobe chleba si prítomný tak reálne, ako sme tu prítomní my, v podobe žijúcich ľudí. Prijmi našu poklonu a našu oddanosť. Znova si ťa volíme za svojho Pána a celkom sa ti oddávame.
Dnes ti však chceme zvlášť vzdávať vďaky za to, že si nás našiel, keď sme my nenachádzali sami seba, keď sme si nevedeli rady s našim životom a so životom našich detí a našich rodín. Našiel si nás a spojil si nás, ako si kedysi svojim telom a krvou spojil do jednej cirkvi svojich učeníkov, vo Večeradle.
Ďakujeme ti za všetky tvoje milosti a dary, ktorými nás privádzaš k sebe a k svojmu Otcovi, v Duchu svätom.
Odovzdávame ti, a tvojej prozreteľnosti zverujeme všetky naše rozhodnutia a plány, naše hľadanie správnej cesty i naše pohľady do budúcnosti. Urobili sme, čo sme urobiť vedeli a vládali z našich nedokonalých a ľudských síl. Teraz ťa prosíme, ty vezmi do rúk kormidlo a bezpečne nás veď cestami záchrany a spásy. Svojou múdrosťou a všemohúcnosťou nahraď všetky nedokonalosti našich starostí, trápení, vízií a plánov. Požehnávaj všetko, pre čo sme sa rozhodli v zhode s tvojou vôľou a nedovoľ, aby sa rozmohlo to, čo sme v našej ľudskej nedokonalosti nedomysleli.
Odovzdávame ti aj svoje deti a svoje rodiny. Buď ich Pánom a vodcom. Inšpiruj svojim Duchom myslenie a životy našich detí, našich blízkych i našich priateľov.
Pane Ježišu, ty si zažal svetielko nádeje prostredníctvom Komunity Cenacolo, ktoré sa rozhorelo na živý oheň tvojho Ducha. Nech tento oheň, živený vierou, nádejou a láskou Matky Elvíry a jej spolupracovníkov je aj naďalej pre nás svetlom orientácie a zdrojom tepla ľudskej lásky, ktorá čerpá z tvojho prebodnutého, ale večne živého a milujúceho srdca.
Kriste, Bože, pozri na svoju i našu matku Máriu a na jej tak nežnú a sladkú lásku, na ktorú sa odvolávame a na jej prihovor a na prihovor toľkých patrónov Cenacola, neustále vládni a kraľuj nad nami, teraz i na veky vekov.
 Amen.