Každý z nás je misionárom

Každý z nás je misionárom V Evanjeliu (porov. Mt 10,26-33) zaznieva výzva, ktorú Ježiš adresuje svojim učeníkom, aby sa nebáli, boli silní a mali dôveru, keď budú musieť čeliť výzvam života, čím im vopred oznamuje, že ich čakajú protivenstvá. Dnešný úryvok tvorí súčasť reči o misionárskom poslaní, ktorou Ježiš pripravuje apoštolov na prvú skúsenosť s ohlasovaním Božieho kráľovstva. Ježiš ich vytrvalo vyzýva, aby sa nebáli – strach je totiž jedným z najhorších nepriateľov nášho kresťanského života – a Ježiš ich  povzbudzuje: „nebojte sa“. „Nebojte sa“, vraví Ježiš a opisuje tri…

Čítaj celý článok

Eucharistia uzdravuje našu zranenú pamäť

Eucharistia uzdravuje našu zranenú pamäť «A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil» (Dt 8,2). Rozpamätúvaj sa: týmto Mojžišovým pozvaním sa dnes otvorilo Božie slovo. Krátko potom Mojžiš zdôrazňoval: „Nezabudni na Pána, tvojho Boha“ (porov. v. 14). Sväté písmo nám bolo dané preto, aby sme zvíťazili nad zábudlivosťou na Boha. Ako je len dôležité pamätať na to, keď sa modlíme! Ako to učí žalm, ktorý hovorí: «Pamätám, Pane, na tvoje skutky, pamätám na dávne zázraky» (77,12). Aj na tie zázraky a dobrodenia, ktoré Pán vykonal…

Čítaj celý článok

Z homílie sv. otca Františka

Z homílie sv. otca Františka Eucharistia nám nesmie zovšednieť; nesmieme pristupovať k svätému prijímaniu zvykovo: nie! Zakaždým, keď pristúpime k oltáru, aby sme prijali Eucharistiu, máme si skutočne obnovovať naše „amen“ voči Kristovmu Telu. Keď nám kňaz povie: „Telo Kristovo“, odpovedáme: „Amen“. Ale nech je to také „amen“, ktoré vychádza zo srdca, z presvedčenia. Je to Ježiš; Ježiš, ktorý ma zachránil; Ježiš, ktorý mi prichádza dať silu žiť. Je to Ježiš, živý Ježiš. Nesmie nám to zovšednieť: zakaždým nech je to akoby naše prvé sväté prijímanie.“«Živý chlieb, ktorý zostúpil z…

Čítaj celý článok

Duch Tešiteľ nás učí rásť ako stromy prinášajúce ovocie

Duch Tešiteľ nás učí rásť ako stromy prinášajúce ovocie «Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal» (v. 25-26). Je to prísľub Ducha Svätého; Ducha Svätého, ktorý prebýva s nami a ktorého posielajú Otec a Syn. „Otec ho pošle v mojom mene“, hovorí Ježiš, aby nás sprevádzal životom. A nazývajú ho aj Paraklétom.Toto je rola Ducha Svätého. V gréčtine je paraklét (παράκλητος) ten, kto podporuje, sprevádzaním chráni pred…

Čítaj celý článok

Katechéza o modlitbe (3): Tajomstvo stvorenia

Katechéza o modlitbe (3): Tajomstvo stvorenia     Keď bol zostavený veľký biblický príbeh o stvorení, izraelský ľud neprechádzal tými najšťastnejšími dňami. Nepriateľská mocnosť okupovala zem; mnohí boli deportovaní a teraz sa ocitli ako otroci v Mezopotámii. Neexistovala viac vlasť, ani chrám, ani spoločenský a náboženský život, nič.    A predsa, práve vychádzajúc z veľkého rozprávania o stvorení, niekto začína znovu objavovať dôvody k vďakyvzdaniu, k chvále Boha za život. Modlitba je prvou silou nádeje. Modlíš sa, a nádej rastie, ide vpred. Povedal by som, že modlitba otvára dvere nádeji.    Nádej tu…

Čítaj celý článok

Sme Božími žobrákmi

Sme Božími žobrákmi Zamyslime na nad príbehom Bartimeja, postavy z Evanjelia (porov. Mk 10,46-52), a priznám sa vám, že pre mňa najsympatickejšej zo všetkých. Bol slepý, sedával a žobral na kraji cesty, na periférii svojho mesta Jericha. Nie je anonymnou postavou, má tvár, meno: Bartimej, čiže „Timejov syn“. Jedného dňa sa dopočul, že Ježiš by mal tade prechádzať. Jericho bolo vskutku križovatkou ľudí, neustále prechádzajúcich pútnikov a obchodníkov. Takže Bartimej si počíhal: urobil čo len mohol, aby sa s Ježišom stretol. Mnoho ľudí konalo rovnako: spomeňme si na Zacheja, ktorý…

Čítaj celý článok

Vzájomný vzťah viniča a ratolestí: Ježiš potrebuje naše svedectvo

Vzájomný vzťah viniča a ratolestí: Ježiš potrebuje naše svedectvo „Pán sa vracia k slovám „zostať v ňom“ a hovorí nám: „Kresťanský život znamená zotrvávať vo mne“. Zostávať. A používa tu obraz viniča, ako ratolesti ostávajú na viniči (porov. Jn 15,1-8). A toto ostávanie neznamená niečo pasívne, zadriemať v Pánovi: to by bolo možno akýmsi „blaženým driemaním“; no neznamená to toto.Toto ostávanie je aktívne, a aj vzájomné. Prečo? Pretože Pán hovorí: «Ostaňte vo mne a ja vo vás» (v. 4). Aj on ostáva v nás, nielen my v ňom. Je to…

Čítaj celý článok

Modlime sa so Svätým Otcom

Modlime sa so Svätým Otcom Pápež František v mesiaci apríl v rámci Apoštolátu modlitby obracia pozornosť na závislosti, ktoré v súčasnosti postihujú ľudí a vyzýva k modlitbe za ich oslobodenie.              Vo svete trpia rozličnými závislosťami milióny ľudí. V dobe plnej obáv kvôli rozširujúcej sa pandémii pápež nezabúda ani na problémy ďalších ľudí a prosí o modlitbu za nich, vysvetľuje Svetová modlitbová sieť pápeža. Jeho úmyslom je, „aby ľudia trpiaci rozličnými závislosťami dostali účinnú pomoc a neostali osamotení“. Svätý Otec hovorí: „Istotne ste počuli o dráme závislostí. A pomysleli ste…

Čítaj celý článok

Nepresadaj z koňa uprostred rieky

Nepresadaj z koňa uprostred rieky         Ako reagovať vo chvíli krízy? „Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (v. 66). Ježiš sa rozhodne položiť apoštolom otázku. „Ježiš povedal Dvanástim: «Aj vy chcete odísť?» (v. 67). Rozhodnite sa. A Peter robí svoje druhé vyznanie.„Odpovedal mu Šimon Peter: «Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.»“ (v. 68-69). Peter vyznáva v mene Dvanástich, že Ježiš je Boží Svätý, Boží Syn. Prvé…

Čítaj celý článok

Vírus

Vírus Pozor na ešte horší vírus: ľahostajný egoizmus        Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno pomalé a namáhavé zotavovanie sa z pandémie, vkráda sa práve toto nebezpečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu.        Prenáša sa počínajúc ideou, že „život sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyraďovaniu chudobných, k obetovaniu toho, kto je pozadu, na oltári pokroku.“        Táto pandémia…

Čítaj celý článok