RODIČOVSKÍ MISIONÁRI

Rodičovskí misionári

Drahí rodičia – misionári,
Nachádzame sa v mesiaci októbri. V mesiaci misii a Ružencovej Panny Márie. O tom svedčí aj spojenie sa v modlitbách svätého ruženca.  Každý deň sa môžeme spájať  on line v niektorom  misionárskom cenacolskom dome vo svete. Je to čas aj pre nás. Spoznávať tieto miesta, kde cenacolskí misionári darujú svoje životy.  V službe Nášho Pána Ježiša Krista cez Jeho Matku Máriu. Ich lásku odovzdávajú tam, kde ju nemali možnosť spoznať. Je krásne vidieť a  počuť  ich svedectvá . Je to aj pre nás veľkým povzbudením  otvoriť  sa  tomuto  pozvaniu a poslaniu. Myslieť viac na tých, ktorí tak veľmi potrebujú našu  modlitbu, materiálnu alebo aj osobnú prítomnosť v napĺňaní  pozvania Nášho Pána, pri budovaní Božieho Kráľovstva. Preto vás pozývam, aby sme sa zjednotili nie len v tomto mesiaci, ale aj v každom dni  ďalších mesiacov a mysleli viac na tých, ktorí  nás potrebujú . Dokážme zaprieť seba samých ( ako nás k tomu pozýva náš Pán) a darujme naše životy plné Kristovej lásky.                                                                                                                                                                    Nie každý z nás  sme pozvaní  k službe osobnej prítomnosti v týchto domoch. Napriek tomu môžeme sa stať misionármi v modlitbe, štedrosti, obetavosti a duchovnom zjednotení so všetkými misionármi sveta. Špeciálne s misionármi v komunite Cenacolo.

Boh vám žehnaj na misionárskej  ceste na ktorú, sme vstúpili práve v tomto mesiaci.

Mama Vlasta


 


Drahí  čenakolskí  rodičia,

Srdečne vás pozývame a s radosťou ponúkame žiť slová našej drahej mamy ELVÍRY ,(ktorá nám a našim deťom skrze Pána zachránila naše duše a premenila naše životy.)
AMARE, AMARE, AMARE  SERVIRE
MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ  SLÚŽIŤ

Misie sú darom nie len, pre našich  synov a dcéry, ale aj my čenakolskí  rodičia sme pozvaní do tejto lásky plnej služby podľa našich možnosti a schopnosti. Napĺňať slová Matky Elviry ako to robia naše deti.
Darovať naše srdcia plné Kristovej lásky  deťom, ktoré neboli počaté  v tejto láske a neprežívali Ju v lone svojej matky a po ich narodení  boli odhodené a neprijaté.                                                                                                                                                 

Láska Nášho Pána nepozná hranice a zachraňuje tieto deti v misionárskych domoch. A nás si chce použiť ako Jeho  predlženú ruku darovať Jeho lásku v objatí a pozornosti , aby spoznali Kristovu lásku skrze nás, vedeli sa raz prijať a žiť svoj ďalší život v Jeho láske.

Bližšie informácie:
vlkorchanova@gmail.com, tel.kontakt: 0915 668 216
Patrónom pre rodičovských misionárov na  rok 2019/2020 je Svätý Damian de Veuster

Tu je modlitba pre tých, ktorí majú otvorené srdcia pre túto misionársku službu:
Modlitba Sv. Damiana de Veuster
Ó Pane zapálil si srdce svojho
sluhu Svätého Damiana Molokaiho,
naplnil si ho horlivosťou pre Eucharistickú adoráciu
a pre službu malomocných medzi malomocnými.
Posledný z nich im dal sám seba a zomrel
medzi  malomocnými  z malomocných.
Tak ako On aj nás učí, aby sme žili veľkoryso,
slúžili ti s veľkou láskou dávali sme sa
bez rezerv, pracovali bez toho, aby sme sa unavili,
oznamovali Tvoju lásku všetkým ľuďom bez toho,
aby na oplátku očakávali čokoľvek.
Daj nám dar, vedieť, ako vidieť, ako uvažovať,
žiť a ohlasovať zázraky tvojej nekonečnej milosti.
Svätý Damian tvoja láska uzdravila toľko malomocných.
Modli sa a prihováraj sa za nás, lebo sme oslobodení
od malomocenstva hriechu, ktoré ničí našu dušu.
Urob nás schopnými prijať Božie odpustenie,
ktoré z nás robí nových ľudí, schopných ako ty milovať a slúžiť.
Svätý Damian de Veuster oroduj za nás!