ADORÁCIE

Adorácie

Milí priatelia!

Adorácie sa konajú jeden krát za mesiac na východe i západe Slovenska. Prípadné zmeny uverejníme na tomto mieste.
Miesto adorácie nájdete pri pozornom prečítaní tohto oznamu, ktorý pojednáva o adoráciách.

17.01.2024    Adorácia Najsv. Spasiteľovi  Nitra, Poprad
21.02.2024  Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Prešov
20.03.2024 Adorácia Najsv. SpasiteľoviNitra, Poprad
17.04.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Prešov
15.05.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNitra, Poprad
19.06.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Poprad
17.07.2024    Adorácia Najsv. SpasiteľoviNitra, Prešov
21.08.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Prešov
18.09.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNitra, Poprad
16.10.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Prešov
20.11.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNitra, Poprad
11.12.2024Adorácia Najsv. SpasiteľoviNové Mesto n/V, Prešov

15.05.2024

V Júni bude adorácia v Poprade u Saleziánov, lebo Júl a August maju Saleziáni iný program ako cez školský rok. Usporadúvajú letné tábory a iné aktivity.

Vtedy Júl a August sa budú konať adorácie v Prešove na Sekčove.

Potom budú pokračovať ako obvykle. September v PP, Október PO atď.

Adorácie:

Bývajú v stredu podľa vyššie uvedeného zoznamu akcií – Nitra, Poprad, Nové Mesto n/V, Prešov – Sekčov.

Nitra – Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.

LETNÝ ČAS: Adorácia o 18.00 hod. Sv. omša o 19.00 hod. Tieto časy platia do konca letného času.

ZIMNÝ ČAS: Sv. ošma o 18:00 a po nej adorácia. 

Prešov – Sekčov – V Prešove je našim hostiteľom Vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Mesačné adorácie v Prešove sa konajú v chráme Povýšenia sv. Kríža na ul. M. Benku č. 7 v časti Sekčov. – 17:30 hod..

Nové Mesto n/V – Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. – 17:00 hod..

Poprad – Saleziánske mládežnícke stredisko Oratko Úsmev, ul. L. Svobodu 36, Poprad. – sv. omša o 17:30 hod. po nej adorácia.

Navigácia k Popradu:
Najjednoduchší spôsob ako sa tam dostať je na ceste od Prešova do Popradu zísť z diaľnice v Sp. Štvrtku a napojiť sa na starú cestu č.18 do Popradu. Na prvej svetelnej križovatke pri vjazde do PP odbočiť doľava a ste na ul. L. Svobodu. Po asi 300 – 400 m po pravej strane sa objaví prízemná baraková budova a to je oratko. Niekto so známych našich ľudí tam bude čakať. Sv. omša začne o 17.30 hod., bolo by dobré prísť skôr, lebo prídu aj ľudia zo sídliska. Po sv. omši bude adorácia.
Ohľadne organizácie, alebo informácii môžete volať organizátorov na čísla 0904 061 080, alebo 0902 387 649.Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer a to na západnom Slovensku – striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre a na východnom Slovensku – striedavo v Poprade a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh – Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov.