Pozdrav – poďakovanie z Peru

Drahí cenacolskí rodičia, dobrodinci komunity cenacolo.

V mene chlapcov cenacolského domu v Supe (Peru) chcem vám vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať. Za
vaše finančné dary, ktorými ste prispeli na dôstojný stánok – kaplnku pre nášho Pána Ježiša.


Je krásne byť Slovenkou a hrdiť sa, že slovenský národ hoci vo svete jeden z najmenších, ale
štedrosťou otvoreného srdca je predlženou rukou Božej prozreteľnosti.


A tak dosahuje veľkosť Božieho kráľovstva tu na tejto zemi.


Je krásne, že nikto z vás nepozeral na osobné potreby a odoprel si niečo v tej hodnote, ktorou
prispel na túto Bohu milú providenciu v chlapčenskom dome Supe.


Je krásne vidieť, že aj toto je jeden zo spôsobov ako sa darovať. Ako slúžiť Bohu.
Veď nič z toho čo si nahromadíme na tejto zemi pre seba si nevezmeme do večnosti.


To však čo sme si odopreli a darovali na chválu a slávu nášho Boha to sa vynáša do neba.


Teda nech vaša štedrosť je odmenená Pánom práve v tom čo najviac potrebujete na tejto zemi
a raz čo si ponesiete do večnosti.


Lístky, ktoré ste obdržali ako pamiatku na túto zbierku boli zlosovateľné.


Ba dokonca jeden z týchto lístkov bol vylosovaný a získal 2. cenu finančnej odmeny.


Aj tu sa prejavila Božia prítomnosť vo vašich srdciach. Obetovali ste ju na cenacolský dom v Supe.


Povzbudzujem vás, nech v tejto štedrosti neprestávate, ale pokračujete práve tam, kde ste Pánom
pozvaní.


Veď tá najväčšia odmena na nás čaká v nebi.


ALELUJAAAA


S vďačnosťou Bohu za každého jedného z vás
v modlitbách vyprosujem
veľa Božích milostí
do každého nového
dňa.

Vaša mama Vlasta