Smútočné oznámenie

S veľkým žiaľom v srdci, ale v duchu kresťanskej nádeje vo večný život, vám oznamujeme, že po tragickej nehode nás náš milovaný brat Peter Vitek predišiel do večnosti. Peter daroval svoj život Bohu a službe mladým v komunite a opusteným deťom na misiách v Brazílií. Bol vždy radostným a usmievavým človekom a dokázal túto radosť šíriť okolo seba. Spojení v deväťdňovej modlitbe Svätého ruženca Svetla (každý deň o 19:00) sprevádzajme nášho brata Petra na ceste k Pánovi mysliac na jeho najbližšiu rodinu a na všetkých ľudí, ktorým tu bude chýbať.

Odpočinutie večné, daj mu Pane.


Con grande dolore nei nostri cuori, ma nello spirito della speranza cristiana per la vita eterna, vi annunciamo che, dopo un tragico incidente, il nostro amato fratello Peter Vitek ci ha preceduto nell’eternità. Peter ha dato la sua vita a Dio e il servizio ai giovani della comunità e per gli  bambini abbandonate in missione in Brasile. È sempre stato un uomo gioioso e premuroso e ha saputo diffondere questa gioia intorno a sé. Uniti nella preghiera di nove giorni del Santo Rosario della Luce (ogni giorno alle 19:00) accompagniamo il nostro fratello Pietro nel suo cammino verso il Signore, pensando alla sua famiglia immediata e a tutte le persone a qualli mancherá.

Riposo eterno, donagli Signore.