Ako ďalej od 01.02.2021

Sestry a bratia, milí priatelia!

Pomaly končia posledné dni dvanástich mesiacov, ktoré začali nenápadne, ale pomerne rýchle vystrašili ľudí, ktorí sú pri zmysloch a videli čo sa deje. Nič podobné ešte Matku Zem nezasiahlo. Postupne sa však objavili, ako dôsledky tejto katastrofy i pozitívne veci.

Pre nás, členov spoločenstva Cenacolo, ktoré sa nachádza vo všetkých kútoch sveta (cca 80 bratstiev), ktorí sme zvyknutí byť v živote Komunity v blízkych kontaktoch, nastala nečakaná situácia. Museli sme si zvyknúť na kontakty nie osobné, bez objatí, bez podaní rúk t. zn. cez telefón, internet, televíziu.  Museli sme si odvyknúť od osobných rodičovských stretnutí, osobných stretnutí exovcov. Ľudia, ktorí pre Komunitu žijú a Komunitu žijú sa však nevzdali. Najnovšie technické výdobytky im pomohli realizovať stretnutia, i keď iba na obrazovkách počítačov, keď sme sa opakovane modlili ruženec vo všetkých našich bratstvách po celom svete, modlili sme sa deviatnik, spolu oslavovali veľké sviatky. Skláňame sa s vďakou, snímame klobúk  pred organizátormi i účinkujúcimi stretnutí celého spoločenstva cez internet i pri štvordňovom programe Festa della vita, i predvianočného stretnutia v Saluzze spolu so všetkými bratstvami Komunity z celého sveta i stretnutia pri príležitosti maminých narodenín.

Iste veľa ľudí túži po osobných stretnutiach, ale vieme, že obnova normálnych pomerov v práci  Cenacola záleží od drobučkej potvorky, ktorú odborníci nazvali corona virus. Ďalšou dôležitou, či nevyhnutnou podmienkou je pocit zodpovednosti každého z nás, pocit zodpovednosti každého človeka na svete za to ako sa bude pandémia vyvíjať. Sv. Otec František, vychádzajúc zo slov Písma hovorí, že základnou niťou života človeka, podľa vzoru Ježiša Krista človeka je služba blížnemu. V momentálnej situácii nie je tá služba vôbec náročná. Rúško, umývanie rúk a sociálny odstup.

Máme rozsiahlu možnosť stretať sa navzájom  v duchu, neobmedzený čas s Pánom Bohom v modlitbe. Ako sa však dočítame v Písme a dozvieme sa i z katechéz napr. jedného príslušníka rehole premonštrátov v Želive, ktorý hovorí: milí priatelia, náš Pán pri poslednom súde sa nás nebude pýtať, aký dlhý čas sme trávili v kostole, ale určite sa bude pýtať, čo sme robili, keď sme z kostola vyšli. Sv. Písmo k tejto téme hovorí: „Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych  veľkého pastiera oviec, nech vás utvrdí v každom dobre. Bratia skrze Ježiša ustavične prinášajme Bohu chvály , totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. List Hebrejom, Hebr 13, 15-17, 20-21. Z týchto slov vyplýva pre nás všetkých recept na naše správanie sa spočiatku navzájom ku sebe v spoločenstve postupne ku všetkým ľuďom. Buďme si navzájom  oporou v ťažkých životných situáciách, pomáhajme si navzájom s Božou pomocou ich riešiť i keď občas to bude ťažké a nepríjemné. Zdieľajme sa i so situáciami príjemnými, veselými.

V životných situáciách, pre ktoré sa v Komunite Cenacolo stretávajú rodičia, ktorých deti skĺzli z cesty, ktorú  rodičia rečami svojim deťom vo svojich mysliach naprogramovali a nedarí sa im to realizovať  a v x iných podobných situáciách môžeme byť nápomocní, najmä tí rodičia, ktorí už majú z Komunity dosť pozitívnych skúseností môžu vlastným príkladom novým, prichádzajúcim rodičom pomôcť hlavne s Božou pomocou. Ďalšou účinnou pomocou je pri rozhovoroch či s príslušníkmi vlastnej rodiny, t. zn. partnermi, deťmi, rodičmi či náhodnými ľuďmi, alebo s novými rodičmi na stretnutiach na komunitných akciách  „pravda na stole“. Veľmi účinnou pomocou je počúvanie svedectiev, či rodičov, príbuzných, alebo mladých z komunity, či počas pobytu v spoločenstve, alebo tzv. exovcov, čo sú mladí, ktorí už vystúpili z komunity, ale v súlade, so zásadami komunity. Zásadou dobrého , účinného svedectva je zdieľanie sa za prítomnosti dvoch či viacej osôb z kategórie tých skúsených.(Či rodičov, alebo exovcov). Preto je skoro ideálna možnosť hovoriť svoje svedectvo, alebo ho počúvať na stretnutiach, napr. Rodičovských kluboch, kolokviách, pravidelných rodičovských stretnutiach, na spoločných putovaniach napr. do Mexika, Medjugorja, Saluzza a pod., plesoch (bez alkoholu a cigariet).Aby sme do života Komunity zapojili opäť i rodičov, ktorí majú deti práve v spoločenstve prosím vás umožnite vašim deťom, keď prídu na verifiku (skúsenosť na 1- 2 týždne z Komunity),  aby ste im umožnili a samozrejme prišli s nimi na niektoré stretnutie Rodičovského klubu, rodičovského stretnutia v prvú sobotu v mesiaci, alebo na kolokvie, aby  mohli povedať svoje svedectvo, prípadne sa k nim pridať i zo svojim svedectvom.

Ďalšou formou pomoci rodičom prichádzajúcim na rodičovské kluby so zámerom pomôcť svojmu dieťaťu či závislému, alebo hľadajúcemu zmysel života je tzv. náhradná rodina. To značí, že keď sa rodičia už s dlhšími skúsenosťami v Komunite cítia súci  pomôcť prihlásia u tých, ktorí vedú kluby a ponúknu svoju pomoc a vezmú dieťa z novej rodiny ku sebe na niekoľko týždňov prípravy pred vstupom do Komunity. Druhá možnosť je, keď skúsených rodičov poprosia o pomoc tí, ktorí kolokvie vedú, pre niektorý nový pár.

Nie nezaujímavou starosťou pre vstupujúcich ľudí do Klubu priateľov spoločenstva Cenacolo je starosť o materiálne zaistenie pobytu ich rodinného príslušníka v Komunite. Prevádzka komunitných domov- bratstiev je hradená z Božej prozreteľnosti. Pre vstupujúcich nie je určená žiadna suma, ktorú by museli platiť povinne. Celá starostlivosť o  pobyt, ktorý je +- 5 rokov podľa potreby pochádza už z uvedených zdrojov, vrátane prípadných dobrovoľných darov od rodičov, alebo  priateľov. Nemáme žiadne príspevky ani od štátu, ani od samosprávy. Na dobrovoľnom rozhodnutí je pre slovenských členov vloženie 2% z daní. Ostatný príjem pochádza z darov sponzorov. Komunita má okolo 80 bratstiev. Rodičia hradia dopravu z bydliska a späť pri vstupe a výstupe z Komunity. Presuny z jedného bratstva do druhého v rámci pobytu, včítane domov mimo Europu (Južná Amerika, Južná Afrika, Filipíny, USA) je v réžii Komunity, prípadne podľa dohovoru s rodičmi či inými príbuznými. Ako pomôcť Komunite po tejto stránke?  

Zdravotné poistenie platí za dobrovoľníkov na Slovensku štát. Zdravotné poistenie je povinné zo zákona. Sociálne poistenie povinné nie je. Treba sa prihlásiť za dobrovoľne nezamestnaného. Pri pobyte v komunite odpadajú rodičom výdavky, ktoré im robí závislé dieťa keď je doma. Neplatí doma za stravu, ubytovanie energie, pranie, kradne doma čo môže. Táto časť pri pobyte v spoločenstve rodičom odpadáva. Každý z nás má možnosť poprosiť priateľov, alebo známych, alebo spolupracovníkov na pracovisku, aby, ak už sa nerozhodli darovať 2% niekomu inému pomohli nášmu občianskemu združeniu. Sme v zozname príjemcov. Na našej web stránke www.cenacolo.sk sú bližšie informácie na túto tému. Ak by rodičia objavili, i neskoršie, potencionálnych darcov  číslo nášho účtu je na našej stránke v priečinku Kontakty.

Záujemcovia o bližšie informácii o činnosti komunity na Slovensku ich  nájdu v priečinku Pamätník skúseností nášho webu. Odporúčam pozrieť sa tam skôr ako nám virus corona dovolí sa schádzať osobne a vypočuť si svedectvá na našich pravidelných stretnutiach. Videá  z činnosti komunity Cenacolo nájdu ľudia hľadajúci dajaké doklady o činnosti na YouTube. Do vyhľadávacieho riadku treba napísať Comunita Cenacolo.it

V prípade potreby odpovedí na ďalšie otázky, ktoré záujemcom vyvstanú,  v priečinku kontakty sú mailové adresy.

Významnou súčasťou života rodičov a priateľov počas pobytu detí v komunite sú putovania. Od trojdňových rodičovských stretnutí na Slovensku napr. v Červenom Kláštore alebo Badíne až po putovanie do Quadalupe v Mexiku, pravidelne návšteva Medjugorja ako zvlášť rodičov, tak i tiež zvlášť čistých súrodencov mladých, ktorí sú v tom čase v komunite, ako i prihlásených iných  mladých záujemcov o tieto cesty. Program týchto akcií býva uvedený v priečinku Akcie na našom webe. Pre tento rok bude onedlho vyvesený iba zoznam dátumov, v ktorých sa obvykle tie ktoré akcie konávali. Dopĺňať tento program budeme podľa epidemiologickej situácie v tej ktorej zemi. Napr. situácia v Hercegovine je celý čas pandémie pomerne prijateľná, takže ak sa situácia bude iba zlepšovať putovanie do Medjugorja by sa mohlo uskutočniť. Objednaný termín máme od 12.09.2021 do 18.09.2021. Podrobnosti budú uverejnené v rozpise programu. Putovanie napr. do Quadalupe bude tak isto ovplyvnené situáciou v Mexiku.

Sme všetci „svetlom sveta a soľou zeme“. Prosím vás, aby sme si navzájom pomáhali, neváhali svoju pomoc ponúknuť vychádzajúc zo skúseností, ktoré sme získali v živote Komunity Cenacolo. Vychádzajúc zo skúseností a vzoru mamy Elvíry. Nezabudnime na modlitbu, ktorá je mocnou silou v boji so zlom.