Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
archív akcií 2014

 Konalo sa:

Jasličková pobožnosť 2014
Nová organizácia predvianočných stretnutí komunity
Predvianočné stretnutie v Taliansku

Rodičovské stretnutie na Chopku
Stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo 24.10.-26.10.2014
Medjugorie mladých 10/2014

Rodičovské stretnutie Medjugorie

Sviatok života Saluzzo 2014

Rodičovské stretnutie Červený kláštor máj 2014

Stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo

Jarné stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku

Medjugorie mladých,apríl 2014
Rodičovské stretnutie - február 2014
 
Nácvik programu do Saluzza 2014

 

 

 Akcie celočeskoslovenské 2014

 

Z Prvého listu Korinťanom − 1 Kor 1, 10-13. 17

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní  a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov,“ „Ja Apollov,“ „Ja zasa Kéfasov,“ „A ja Kristov.“ Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.  

O dôležitosti  hore uvedeného citátu z Prvého listu Korinťanom   zrejme nie je potrebné diskutovať.  Pozitívny efekt cesty, na ktorú sme sa vydali v záujme našich detí a dnes vieme, že i v záujme našom je v jednote s Pánom,  s „casa madre“ a sestrou Elvírou, ktorá je zosobnením predchádzajúcich dvoch. Aby sa nám darilo tento cieľ plniť nezabudnime sa prosím , za tento úmysel intenzívne modliť a prosiť.

 

 

Program plánovaných akcií na rok 2014

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, Žilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

 

Program našich pravidelných stretnutí

Stretnutie s Pánom budem vrcholom našej snahy zblížiť sa čo najviac s Ježišom Kristom,  našim Spasiteľom a Vykupiteľom.
V roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

    U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.

(V januári 2014 bude spoločná adoráciu v stredu 22.01.2014 o 17.00 hod. v chráme svätého Ducha  v Levoči a v kaplnke Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, Nové Mesto n/V  v rovnakom čase.

Vo februári 19.02. o 17.00 hod. v Nitre z rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Viliama Judáka , v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov, (pre navigáciu Misionárska ul.) v Prešove- Sekčov, v rovnakom čase  ako v Nitre, kostol Povýšenia sv. Kríža (pre navigáciu ul. M.Benku 7)


    Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.
    V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.

    Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.
    Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom? V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Bl.  Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.

    Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci, čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.

    Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a "exovci". Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť občerstvenia, toaliet a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Svätého Ducha a kláštore. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríža na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.

Celoštátne rodičovské stretnutia

sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete včas upozornení pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia sú spoločné, uskutočňujú sa v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherera 40 so začiatkom o 10.00 hod. s hodinovou prestávkou na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca a o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.

 

 

Sobotné regionálne rodičovské stretnutia sa konajú
pre Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0903523862, koná sa  v kláštore dominikánov, Novozámocká ulica, sídlisko  Zvolen západ,
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584
        Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami.

04.01.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.01.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Dolný Kubín, Prešov
18.01.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Dolný Kubín, Prešov
22.01.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča  

01.02.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Dolný Kubín, Prešov  
08.02.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Prešov – viď osobitný oznam
15.02.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Dolný Kubín, Prešov
19.02.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov

01.03.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.03.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15.03.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
19.03.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
29.03.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.-08.04.2014     Medjugorie mladých  I.
05.04.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.-12-13.4.2014   Vrbovec- stretnutie rodičov s komunitou
12.04.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.04.2014         Biela Sobota-  rodičovské stretnutie nebude
23.04.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
26.04.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.05.2014        Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
10.05.2014         ďeň otvorených dverí                          Kráľová
17.05.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.05.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
23.-25.05.2014     Celoštátne rodič. stretnutie                  Červený kláštor
31.05.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.06.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
14.06.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.06.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
28.06.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

05.07.2014         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
09.-14.07.2014     Sviatok života  S a l u z z o 
16.07.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
26.07.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.08.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.08.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.08.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.08.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
30.08.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

06.09.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.09.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.-23.09.2014     Rodičovské  putovanie do Medjugoria
17.09.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča    
20.09.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
27.09.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.-09.10.2014     Putovanie do Medjugoria mladých II
04.10.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.10.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.10.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
25.10.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.-09.11.2014     Celoštátne rodič. stretnutie                  Chopok
15.11.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.11.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča    
29.11.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

06.12.2014         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.12.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.12.2014         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
20.12.2014         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
 
 
 
 

 

 

 

 


CHYSTÁ SA

 

 

 

Stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo máj 2015

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo je plánované
na víkend 08. – 10.5  2015 v Diecéznom Centre Mládeže BOJNIČKY (pri Hlohovci)
Organizáciou je poverený Peter Taranda, čís.tel: 0948 772 937 This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Prihlasujte sa prosím čo najskôr, najneskoršie do 15.04.2015

TÉMA stretnutia: Spravovanie materiálnych veci vo svetle Božích princípov / Božia Prozreteľnosť
Ubytovanie je zabezpečené v centre:  Diecézne Centrum Mládeže ARCHA, Bojničky 27, Bojničky 920 55, pri Hlohovci, orientačná cena 22€/na víkend (ubytovanie + strava), cena bez ubytovania, iba strava, je 12€. Čo sa týka det,i budeme sa snažiť nájsť počas katechéz „BABYSITTING“, tak aby sa na programe mohli zúčastniť všetci. . Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

P R O G R A M
08.05.2015    Piatok:
                              19.00 večera + momenty na spoznávanie sa
                                         - osobná Adoracia
09.05.2015    Sobota:
                              07.30 ranné chvály
                              08.00 raňajky
                              08.45 Katechéza otec Maroš Lovič +    Diskusia
                              11.00 sv. omša
                              12.30 obed
                              15.00 katechéza brat Jose OFM
                              Ekonóm Martin Marcinčin
                              + svedectvá
                               18.30 večera
                               20.00 adorácia Najsvätejšiemu Spasiteľovi (adorazione continua – celonočná adorácia)

10.05.2015  Nedeľa:
                    07.15 ranné chvály
                    07.30 raňajky
                    08.45 sv. omša (Farský kostol)
                    10.00 zdieľanie v skupinkách + spätná väzba
                    12.00 obed

po ňom upratovanie, rozlúčenie sa a rozchod do našich domovov
    Paľo

P.S.  Prosím, aby ste poslali spolu s prihlásením sa  i svoju e-mailovú adresu
 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2015

Milí priatelia!
Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa
7.februára 2015
Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.
1.    Kde:
  Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO
2.    Kedy:
  7. februára 2015
3.    Program  rodička:
Piatok 6.2.2015
Klub začiatok 19:00 (kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný)

Sobota 7.2.2015
Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.
10.00 – 13.00 - modlitba sv. ruženca, katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme
13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/
14.00 --15.00 – technické kolečko
15.00 – 17.30 – privítanie hostí a svedectvá rodičov
17.30 –  ------- – odchod do Námestova na sv. omšu
18.00 – 19.45 – sv. omša vo farskom kostole v Námestove
20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo

4. Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú –
Gabika a Jano Hrkľovci s pomocníkmi, mob.:  0903 404 580 a 0905 963 143   mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov
Cena za osobu na ples
  - 2x večera  - 17,- € /káva, čaj, minerálka/
  - 1x nocľah  -   7,- € /po plese zo soboty na nedeľu/
  - hudba       -   4- €
          spolu:     28,-EUR


Program plesu:
20.00 -  prvá večera po nej  -  voľná zábava - tombola
Podľa hladu  - druhá večera -  zábava do rána – 3.00hod.  –do tanca nám bude vyhrávať živá hudba  TROPEKOVCI  z Rabčíc  
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 27.12.2014- telefonicky Gabike a Janovi mob: 0903 404 580 a 0905 963 143 , na jasličkách 6.1.2015 a na rodičku 3.1.2015  Evke Hoblíkovej  na kluboch.


Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do    24.01.2015
Vstupenky treba zaplatiť na januárovom rodičku, na kluboch, prípadne môžete peniaze posielať na účet číslo  0322490655/0900
(do správy uviesť meno, priezvisko a ORAVA 2015
Orientácia – Areál sa nachádza 2km za Námestovom smer Tvrdošín (prvá autobusová zastávka) Parkovanie je priamo pri internáte a je bezplatné.(budú smerové tabule)
Pomoc pri blúdení a dovoz z autobusovej  stanice organizuje: Alojz Gazdík mob.: 0911 994 251.
Ubytovanie po klube a  plese:
Je možnosť ubytovať sa už v piatok 06.02.2015  večer, kto chce, nahlási to už pri prihlasovaní sa  na stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené na internáte   v dvoj a  štvorlôžkových izbách aj s posteľnou bielizňou.
(pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje : adresa, číslo op., dátum narodenia )na mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Tombolu organizujú:
Danka a Karol Chovančákovci , s pomocníkmi č. mob. 0915 809 768. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:
Gazdíková Janka, mob: 0903 922 013. s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Robert Striženec tel.: 0903 285 130  a Janka Strižencová, tel.: 0903 285 131.                                                                                  

 S pozdravom    Ivan


Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

 

 
Adorácie 2014

V roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.


 U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.
(V januári 2014 bude spoločná adoráciu v stredu 22.01.2014 o 17.00 hod. v chráme Ducha svätého v Levoči a v kaplnke Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, Nové Mesto n/V  v rovnakom čase
Vo februári 19.02. o 17.00 hod., v Nitre z rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Viliama Judáka , v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov, (pre navigáciu Misionárska ul.)
v Prešove- Sekčov, v rovnakom čase ako v Nitre, kostol Povýšenia sv. Kríža (pre navigáciu ul. M.Benku 7)

Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.
V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.

Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.
Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom? V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.

Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.

Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť občerstvenia, toaliet a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Ducha svätého a kláštore. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríža na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici. 

 

 

Nácvik programu do Salluza 2014

Milí rodičia a priatelia,
pozývame Vás na nácvik programu do Salluza 2014.Skúsme urobiť niečo pre seba, komunitu, ale hlavne pre naše deti. Ukážme  našim deťom, že nám na nich záleží.
Touto formou môžeme prejaviť vďačnosť komunite za to, že mení naše životy a životy našich detí k lepšiemu. Vďačnosť za to, že sme  súčasťou komunity a meníme sa.
Nácviky sa konajú každú nedeľu o 16,00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej. Každý, kto má záujem o bližšie informácie prosím volajte 0902/836067 - Homolová Magdaléna,
0944/425599 - Homola Ján alebo mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 


 

 


KONALO SA

 

Jasličková pobožnosť 2014

program na jasličky 26.12.2014 pre zahraničných rodičov:

9:30  privítanie
10:00  svätá omša
11:00  obed
12:00 chodiaci ruženec
17:00 živé jasličky - prestavenie

program na jasličky 26.12.2014 pre domácich rodičov:

13:00  príchod
13:00-15:00  priestor na rozhovory so svojimi deťmi
17:00  živé jasličky - prestavenie

program na 6.1.2015 bude ako obvykle

17:00  predstavenie

Uverejnený program Živých jasličiek na deň 26.12.2014 vo svojej dopoludňajšej  časti je určený iba pre zahraničných rodičov. Prosím slovenských a českých rodičov, aby toto rozdelenie programu rešpektovali,   aby sme zbytočne  nevyrábali zmätok. Dodržiavajte prosím pokyny usporiadateľov.
Od 13.00 hod. toho istého dňa je už program spoločný i so slovenskými a českými rodičmi. Predstavenie,  ako je uvedené na plagátiku, začína o 17.00 hod.
Predstavenie  06.01.2015 už nie je rozdelené a začína o 17.00 hod.

Ostatné akcie:
Celoštátne rodičovské stretnutie  03.01.2015 v obvyklých časoch s obvyklým programom
Rodičovské kluby  pokračujú  od 02.01.2015 normálne až  do konca mesiaca.
Kolokvie dievčenské pokračujú  rovnako ako chlapčenské v obvyklých časoch a na obvyklom mieste od  10.01.2015
Regionálne rodičovské stretnutia, tak ako doteraz, pokračujú od 10.01.2015
Adorácia v januári sa koná 21.01.2015 v Novom Meste n/V a v Levoči v obvyklých časoch

 

 

Predvianočné stretnutie v Taliansku

Vážení priatelia!
Oznamujem vám, že predvianočné stretnutie komunity Cenacolo v Cuneu (Italia)
                                                 sa nebude konať.
Stretnutie bude inak organizované. V priebehu nasledujúcich dní, sledujte našu stránku. Po inštrukciách zo Saluzza uverejníme pokyny, podľa ktorých sa bude  tento komunitný sviatok organizovať.                                                          

                                                                                               S pozdravom   ivan

 

 

Nová organizácia predvianočných stretnutí komunity


Milí priatelia!

Ako ste sa už v predchádzajúcom ozname dozvedeli, veľké predvianočné stretnutie komunity Cenacolo nebude od tohto roku  organizované tak ako po minulé roky. V nasledujúcich riadkoch vám priblížim organizáciu vianočných stretnutí. Prosím vás, aby ste pokiaľ možno čo najdôkladnejšie dodržiavali termíny a ostatné pokyny.

Do zahraničia, podľa svojho záujmu, vycestujú rodičia, ktorí majú deti v danom štáte. I keď neviete, kde vaše dieťa je, reagujte prosím  na tento oznam.
Do mailu, ktorý pošlete hneď po prečítaní tohto oznamu,  najneskoršie však do 06.12.2014 na adresu  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   napíšte prosím celé meno rodiča spolu s poštovou adresou a telefónnym číslom, celé meno dieťaťa (resp. manžela, manželky), dátum od kedy je potomok v komunite, štát do ktorého chcete ísť, ak neviete v ktorom štáte je napíšte to tiež do tohto mailu.
Na tieto otázky vám odpovedia chlapci  zo slovenského domu. Napíšte tam tiež, či pôjdete svojim autom, alebo by ste sa chceli s niekým zviesť, alebo ste schopní vziať do svojho  auta  niekoho ďalšieho. Cestu a prípadné ubytovanie si musíte zorganizovať sami. Všetky stretnutia sú iba jednodňové.   Na zorganizovanie týchto ciest máme iba málo času.

Prosím vás, aby ste prípadné otázky, návrhy, odkazy písali do mailu, ktorý budete posielať hneď po prečítaní tohto oznamu. Všetky dostane na stôl Igor, keďže je koordinátorom celej akcie, on bude na všetky podnety reagovať.   Na zorganizovanie týchto ciest máme iba málo času, preto vás prosím  o zodpovedný prístup.

Na ostatnom rodičku ste sa pýtali, čo môžete poslať do vianočného balíčka. Tu je obsah balíčka, ktorý komunita odporúča.

Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

Ponožky 3 páry, trenýrky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks., žiletky (pre chlapcov  :-) Dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za  cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je je  to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.

Nie všetci rodičia chcú , alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať.  Prosím preto, aby ste zabalené a označené balíčky priniesli na decembrové rodičko do Piešťan. Odtiaľ budú transportované ďalej.

Miesta a dni stretnutí:
Taliansko:
dievčatá             07.12.2014                               Envie
chlapci               14.12.2014                               Envie

Chorvátsko:
                          14.12.2014                               Vrbovec
Francúzsko:
chlapci               13.12.2014                               Lille 
dievčatá             20.12.2014                               Lourdes

Španielsko:
                          13.- 14.12.2014                        San Celoni

Portugalsko:
                          07.- 08.12.2014                        Fatima

Poľsko:
                          27.12.2014                               Tarnow     

Slovensko:
                          26.12.2014                               Kráľová pri Senci  

Rodičov, ktorí majú deti v slovenskom dome, budú chalani z domu    kontaktovať osobne.                                                     

Programy, stretnutí vyvesíme hneď ako ich dostaneme.

Prosím vás všetkých o pokoru a trpezlivosť pri tejto novej organizácii, aby sme  Pánove  narodeniny oslávili radostne a dôstojne. Ospravedlňte prosím i moje prípadné zlyhania pri tejto organizácii.

Ďakujem a žičím všetkým krásne a radostné zážitky pri stretnutí s Pánom Bohom a komunitou
          Váš ivan
 

VRBOVEC 14.12.2014

Vianočné stretnutie - PROGRAM

09:00 - Privítanie
10:00 - Modlitba svätého ruženca
11:00 - Svätá omša
12:30 - obed
15:00 - Korunka Božieho milostrdenstva
16:00 - predstavenie - jasličková pobožnosť
17:00 ďakujeme a prajeme veselé vianoce

Adresa haly, kde bude stretnutie:

Srednija škola Vrbovec
7.svrbija 2
10340 Vrbovec

 

Rodičovské stretnutie na Chopku

Milí priatelia!
      
Opäť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie s komunitou Cenacolo.
Tento krát sa bude konať v dňoch   07. 11. 2014- 09.11. 2014 v hoteli Junior na severnej strane Chopku v Nízkych Tatrách,
ktorý nájdete na konci Demänovskej doliny.  Účasť prisľúbil i mons. František Rábek biskup- ordinár a i tento krát sa zúčastnia hostia zo Saluzza.
Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku sú
Miro, tel. číslo  0903029307 a Brigita tel číslo 0903493321.
Mailová adresa na organizátorov je  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,
číslo účtu: 520700-4204133372/8360 M Bank

Cena zájazdu a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý čas je 70 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno+ Demänovská dolina.

Prihlásiť sa je možné do 26.10.2014. Do tohoto termínu je potrebné aj zaplatiť.

Prihlásiť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldne. So začiatkom stretnutia počítame v piatok  07.11.2014 medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie  v nedeľu 09.11.2014 hod po 14.00 hod. Ak prídete svojim autom dopravíte sa ku hotelu Junior tak, že vojdete do Demänovskej doliny, ako pri predchádzajúcich stretnutiach v doline a pôjdete stále do Jasnej, kde sú už smerové tabule. Tí, ktorí prídu do Mikuláša autobusom, či vlakom, zavolajú Mirovi, ktorého číslo je 0903029307 a on zorganizuje odvoz z nádražia do hotela, okrem toho možno ku preprave použiť autobusy MHD, ktoré idú podľa vyveseného cestovného poriadku.
Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, katechézy o. Ireneja, katechézy, komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší- v sobotu  v Lipt. Mikuláši, v nedeľu v Bodiciach. Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený.
Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa čo najskôr do 26.11.2014, pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemniť  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané množstvo rôznych mňamiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí

 

 

Program rodičovského stretnutia Cenacola, Jasná, hotel Junior 07.11.- 09.11.2014


Piatok:
18.00       kráčajúci ruženec                         
19.00       večera
20.00       rodičovský klub
Sobota:
07.30       kráčajúci ruženec
08.00        raňajky
08.45       vyloženie Sv. Oltárnej ku poklone
09.00        katechéza o. Ireneja
11.30        sv. omša  v hoteli – o. Irenej
13.00        obed
15.00        Korunka
15.30       katechézy z Materského domu     
18.00       večera
19.30       predstavenie
20.30       adorácia Najsv. Spasiteľovi  - o.Braňo
22.00       večierka
Nedeľa:
07.00        Raňajky
08.00        sv. omša v kostole v Bodiciach, celebruje mons. František Rábek, biskup
09.30        technické otázky
                uvoľnenie izieb
12.00         obed
13.00        kráčajúci ruženec, po ňom rozchod do našich domovov
 
 

 

 

 

Stretnutie slovenských  exovcov komunity Cenacolo 24.10.-26.10.2014Ďalšie stretnutie slovenských  exovcov komunity Cenacolo je plánované
na víkend 24. až 26. 10. 2014 v Diecéznom Centre Mládeže BOJNIČKY (pri Hlohovci)

TÉMA stretnutia: Partnerský život a manželstvo (podľa Teológie teľa od sv. Jana Pavla II.)

Ubytovanie je zabezpečené v Centre, orientačná cena 22€/na víkend (ubytovanie + strava), cena bez ubytovania, iba strava, je 12€. Čo sa týka detí budeme sa snažiť nájsť počas katechéz „BABYSITTING“ tak, aby na programe mohli byť účastní všetci. Prihlasujte sa na tel. 0948 549 511 (Paľo), alebo e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it . Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

 
PROGRAM

Piatok:
19.00 večera
+ momenty na spoznávanie sa
- osobné klaňanie

Sobota:
07.30 ranné chvály
08.00 raňajky
08.45  Katechéza
Diskusia
11.00 sv. omša
12.30 obed
15.00 katechéza otec Maroš Lovič
+ svedectvá
18.30 večera
20.00  adorácia Najsvätejšiemu Spasiteľovi
(adoracione continua – celonočná adorácia)

Nedeľa:
07.15  ranné chvály
07.30 raňajky
08.45 sv. omša
10.00 zdieľanie v skupinkách,
+ spätná väzba
12.00 obed

po ňom upratovanie, rozlúčenie sa a rozchod do našich domovov

Ubytovanie: Diecézne Centrum Mládeže ARCHA, Bojničky 27, Bojničky 920 55, pri Hlohovci

 

 

Medjugorie mladých október 2014

    Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
    Vám všetkým, ktorí ste ešte v Medjugorí neboli, i tí, ktorí ste tam boli možno i opakovane,  ponúkame ďalšie  putovanie do tohto malého, dnes už mestečka,  v Hercegovine, vo federácii Bosna a Hercegovina na Balkáne. Možno sa pýtate prečo tam ísť. Medjugorie je miestom zjavení Panny Márie od r. 1981 každý deň, pôvodne šiestim vizionárom, dnes už iba trom. V Medjugorí sú dva domy komunity Cenacolo, ktorú aspoň z počutia poznáte, ďalšie ciele sú historické, turistické a nie v poslednej rade si môžete vyskúšať päť až šesť dní putovania a komunikácie s možno dovtedy neznámymi mladými ľuďmi, vašimi vrstovníkmi  o všetkých možných témach. Ako takéto putovanie vplýva na mladých ľudí si môžete, ešte predtým ako sa prihlásite, prečítať v priečinku „Pamätník skúseností“ na tejto stránke. Z ostatných troch putovaní sú tam tri, z vlaňajška podpísaný „účastník putovania“ a pred vlaňajška podpísaný „Ferko“ a z tohto roku z apríla. Toto putovanie má už dlhšiu tradíciu. Pôvodne vzniklo pre čistých súrodencov dievčat a chlapcov, ktorí sú v komunite Cenacolo. Do dnes sa účel vykryštalizoval na putovanie všetkých mladých ľudí, ktorí o danú problematiku majú záujem. Komunita Cenacolo nie je „školu života“ iba pre závislých, ale i pre mladých ľudí, ktorí majú pocit, že nevedia žiť, že nemajú v živote cieľ, motív a pod. Pri tejto ceste je možnosť konfrontovať svoje názory s ostatnými, i s mladými, ktorí nám budú hovoriť svoje svedectvo v komunitných domoch .
    Tento rok je organizáciou putovania poverený:
Róbert   00421 903 285 130,  
č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je:  SK 94 110000000026 1923 4328. uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

   Autobus bude pristavený  ku nakladaniu batožiny  02.10.2014 o 17.00 hod. pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na Poštovej ulici  (odchod 17.30 hod., Trnava - železničná stanica o 18,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19,00 hod.). Príchod do Medžugoria  03.10.2014 . v ranných hodinách.

Program počas pobytu:

Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity. Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky. Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny.
Sprevádzať nás bude kňaz. Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde čo je vrch zjavení, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo) a iné bonusy a lahôdky. Ak bude pekné počasie, nezabudnite si tí, ktorí ste starší ako 18 plavky na kúpanie v mori. 
Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie...
Ráno 06.10.2014 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Deň strávime na mori resp. v mori, rovnako i nasledujúci deň s rovnakým programom,.  Dňa 08.10. 2014 ráno sv. omša, raňajky a odchod domov. V Piešťanoch budeme okolo pol noci. Ďalší  deň 09.04.2014 ráno- po sv. omši a raňajkách  odídeme domov. Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.
Podmienky:
cena: zložiť na účet je potrebné zálohu 250 € za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše.  Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplatil
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu, , prípadne za energiu rodičov na zháňanie sponzoringu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca, stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava a pitie na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor, ber si batožiny čo najmenej.
odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš  ivan

 

 

Pomoc našim deťom v slovinskom dome

Počas ostatného rodičovského stretnutia sme hovorili o možnej našej pomoci slovinskému domu v Škocjane, na ktorom je strecha v dezolátnom stave. V dome je skoro polovina chlapcov Slovákov, čo síce nie je hlavný argument, ale naša pomoc blížnemu, bez ohľadu na to ako hovorí, akú má farbu kože atď je znakom nášho kresťanského presvedčenia.
Ak ste sa rozhodli pomôcť, alebo nie prosím, aby ste sa za pomoc tomuto domu modlili. To je naša najmocnejšia zbraň. Ak ste sa rozhodli pomôcť, číslo účtu je
                   SK21 5600 0000 0023 4492 0002/ 5600
Do odkazu prijímateľovi prosím napísať meno a „Sokcjan“, kto sa rozhodol byť anonymným darcom napíše iba Skocjan.
Bližšie informácie vám podá Miro na telef. čísle +421905253582

 

Rodičovské stretnutie Medjugorie

 

Milí priatelia!
        Za roky, počas ktorých realizujeme putovanie ku Panne Márii do Medjugoria, sme si zvykli na túto tradíciu. Stretávanie sa s Božou Matkou nám  „nabíja baterky“ na celý nasledujúci rok.  Slovenských cenakolských rodičov čaká i tento rok otvorená náruč Kráľovnej pokoja.   
                                              Termín 16.09.2014 – 23.09.2014

PRIHLÁSTE SA PROSÍM NAJNESKORŠIE 06.09.2014 NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ - TAM MÔŽETE AJ ZAPLATIŤ.

Tento rok organizujú naše putovanie:
Zolo 0948513365
Julka 0948513046

č.účtu: 0092292054/6500

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Pripomínam, že definitívne je človek prihlásený, keď zaplatí cenu zájazdu. Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.

                                              Odjazd autobusu  v tomto roku bude 16.09.2014 o 17.00 hod., keď o 16.30 bude autobus pristavený na parkovisku pri jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na nakladanie batožiny.  Nástup v Trnave pred  železničnou  stanicou  bude o 17.45 hod a v Bratislave pred Istropolisom  pri zastávkach MHD o 18.30 hod.  Do Medjugoria dorazíme 17.09.2014 ráno.               
                Čo za 270 € dostaneme?
Dopravu, ubytovanie v Medjui v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri večerných farských programoch, ako bonus jeden fajnový obed z jahňaciny, balíček a minerálku na spiatočnú cestu
                Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu  vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí.  Liturgia je prekladaná simultánne do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime zobrať so sebou sluchátka.  V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená n a svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, na ktorom sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje každý deň, kde sa pomodlíme ruženec.                                                                                                                                                            Hlavným mestom    republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme.  V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov, neďaleko Medjugoria.  Súčasťou Cenakolského programu budú svedectvá v mužskom a ženskom dome komunity, ktoré sú priamo v Medjugorí.    Budeme tak mať šancu pozrieť sa do „kuchyne Cenacolo“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.                Ďalším cieľom počas nášho putovania bude malá prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu. 21.09.2014 ráno sa presťahujeme tam,  keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 21.9. a 22.09. 2014. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a potom voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión – naše sídlo v Marušiči.  Pred večerom  obedo-večera.  Po oba dni , tak ako i štyri dni v Medjugorí bude večer   bilancia. K duchovnému programu nášho putovania patrí  i skutočnosť, že nás bude sprevádzať kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania prístúpiť  ku sviatosti zmierenia. Ráno 23.09.2014  po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer  Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť pred polnocou.                                                         
                                S prianím intenzívneho zážitku
                                                                                                                                        ivan 

 P.S. Pripomínam ďalšiu peknú akciu nášho spoločenstva. Krátko po našom návrate organizujeme putovanie pre mladých, termín je v prehľade akcií. Pôvodne bolo vymyslené pre zdravých- čistých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite počuli a chceli by skutočnosť vidieť na vlastné oči,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ďalší mladí ľudia,  aspoň rámcove, zoznámili s komunitou.
Podrobnejšiu informáciu vyvesím na tomto mieste v priebehu budúceho týždňa

 

 

 

Sviatok života Saluzzo 2014

“Prihlásiť sa možno do 09.06.2014 – prosím veľmi, aby sme zabránili zbytočným konfliktom a napätiam o striktné dodržanie tohto termínu”

 

Aj 31 rokov po založení spoločenstva Večeradlo v Saluzze  neďaleko Turína sa bude konať  Sviatok života, ktorým si komunita pripomína svoje narodeniny spolu so širokým okruhom exovcov, ich rodičov, pamätníkov, priateľov a priaznivcov, mladých, ktorí sú teraz v komunite i ich rodičov, kňazov, rehoľníkov, rehoľných  sestier i pozvaných hostí.
Tohtoročné stretnutie bude v dňoch 08.07.2014- 14.07.2014.
Hovoriť o tom,  čo je „Sviatok života“  by bolo asi zbytočné. Ak sú ešte medzi nami ľudia , ktorí to nevedia, srdečne ich pozývam, aby sa pridali k nám a sami, na vlastné oči a uši presvedčili.

P o d r o b n o s t i:
Odchod z Piešťan 08.07.2014 na večer -  príchod  do Piešťan 14.07.2014 okolo obeda.
V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko Róbert, č.telef. 0905612839, Violka č.telef. 0905155126, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , číslo účtu: SK4809000000000019155184

Predpokladané náklady spojené s cestou,  ubytovaním a  stravovaním  budú okolo 340€  ako vlani- po spresnení ich včas uverejním na tomto mieste. 
Prosím tých, ktorí sa prihlásia, aby do 09.06.2014 poslali zálohu 150€ za 1 osobu za ubytovanie v hoteli GranBaita v Savigliane  Túto sumu pošlite na hore uvedený účet, variabilný symbol: vaše rodné číslo, konštantný symbol: 0308, správa doručiteľovi: meno, za ktoré platíte zálohu.

Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu ( č. dokladu, s ktorým budete cestovať),  bydlisko,  číslo telefónu a e-mail,    koho máte v komunite  - celé meno vaše i jeho, alebo jej, príbuzenský vzťah  a miesto nástupu ( Piešťany, Trnava, Bratislava )
Všetky ostatné podrobnosti i program stretnutia uverejním na tomto mieste hneď po jeho upresnení.

Tento rok odchádzame  08.07.2014  z Piešťan, z parkoviska pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Nakladanie o 20.00 hod., odchod o 20.30 hod., o 21.15 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 22.00 hod. odchod zo zastávky miestnej hromadnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave.

   Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu. Stravu na stredu si zaistíme pre záujemcov spoločne. Raňajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu v  hoteli Gran Baita v Savigliane, kde budeme ubytovaní, v mieste konania stretnutia máme obed a večeru v piatok, sobotu a obed v nedeľu.

Ďalšie podrobnosti a upresnenia uverejním hneď ako ich budem mať na tomto mieste. Podotýkam, že definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil uvedenú sumu.

 

Stretnutie slovenských  exovcov komunity Cenacolo


Ďalšie stretnutie slovenských  exovcov komunity Cenacolo je plánované
na 11.5.2014 (nedeľa) v slovenskom dome sv. Cyrila a Metoda
(resp.vo Včelárskej paseke).

Presný program zatiaľ ešte nie je, bude závisieť aj od komunity, keďže 10.5.2014 (sobota) je v komunite deň otvorených dverí. Bolo by preto dobré, keby sme sa stretli už v sobotu a po oficiálnom programe komunity by sme tak mohli začať vlastný s pokračovaním v nedeľu.
 
Ubytovanie je zabezpečené na paseke, orientačná cena cca 5€. Čo sa týka stravy, tak chalani z komunity nám pomôžu (veľká vďaka). Prihlasujte sa na tel. 0903 241 551 (Jožo) –najneskoršie  8.5.2014 (kvôli strave).  Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

 

 

 

Rodičovské stretnutie Červený kláštor  máj 2014

V dňoch  23.-25.05.2014    sa uskutoční celoštátne rodič. stretnutie v kúpeľoch Červený kláštor, ktoré sa bude konať vo veľkej sále kúpeľov. Na stretnutí privítame hostí zo Saluzza a samozrejme veľmi radi privítame všetkých kňazov z Čiech i Slovenska, ktorí s nami spolupracujú. (Prihláste sa prosím u organizátorov).

Organizátormi tohto stretnutia sú 
Anka na telef. čísle: 00421918885191 a Danka 00421918943769
e-mail:    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it číslo účtu: 6653424/5200

Lokalita nášho stretnutia je síce ďaleko na východe krajiny, ale skúsenosti z minulého roka nám napovedali, že je krásna. Je tam úžasná Božia príroda a pokoj, navyše veľmi priateľský personál zariadenia, čo nám spôsobuje radosť a tieto veci zaiste prekonajú i ťažkosti s dopravou. Účasť hostí z komunity, chlapcov zo slovenského domu a  duchovný program znásobujú náš pocit spolunáležitosti nášho spoločenstva.
 Peniaze, hneď ako bude zverejnená suma, treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil.
Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 23.05.2014 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým ružencom“  a večerou a aby sme sa zúčastnili celého programu stretnutia a nielen dajakého poldňa , prípadne iba obeda.
Prihlásiť sa treba do 01.05.2014 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž pripraviť počet stoličiek na sedenie.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   zálohu 50 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R a O.        
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne...  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste konania celý čas od piatku do nedele obeda.
    Ďalšie podrobnosti zverejním po ich spresnení.

              S pozdravom ivan

Rodičovské stretnutie čs. Cenacola  v Červenom Kláštore 

od 23.05. do 25.05.2014


P  R  O G  R  A M

Piatok:
18.00 modlitba ruženca
19.00 večera
20.00 rodičovský klub

Sobota:
07.00 modlitba ruženca
07.45 raňajky
08.45  Katechéza otca Ireneja
Diskusia
11.00 sv. omša
13.00 obed
14.30 katechéza, svedectvá
17.00 predstavenie chlapcov z domu sv.  Cyrila a Metoda
18.30 večera
20.00  adorácia Najsvätejšiemu Spasiteľovi

Nedeľa:
07.00  modlitba ruženca
07.45 raňajky
08.45 sv. omša
10.00 katechéza
podielania
12.00 modlitba ruženca
13.00  obed , po ňom a rozlúčení sa rozchod do našich domovov


Ubytovanie: REKREAČNÉ ZARIADENIE DUNAJEC, Červený Kláštor 12.

 


                         
 

 

 

Jarné stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku

Priatelia z Chorvátska nás pozývajú na pravidelné veľkonočné stretnutie rodičov s komunitou  v Chorvátsku, vo V r b o v c i ,
ktoré sa bude konať v dňoch
                                               12.04.2014 a 13.04.2014

Z našej strany sú organizátormi Rudo   č.t.  0903523861 a Rut  0903523862. Mailová adresa  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   Číslo účtu, na ktoré možno posielať platbu za cestu a ubytovanie je: 326610773/7500.
Cena za  stravu je 14€ a bude sa vyberať v autobuse na ceste tam. Ubytovanie a cestovné je 90€/os
Čas   a miesto odchodu autobusu  11.04.2014 o 22.00 hod. od kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch, o 22:45 z Trnavy spred železničnej stanice, a z Bratislavy od autobusových zastávok MHD  pred Istropolisom o 23:30 hod. Príchod  späť do Piešťan v noci zo 13.4.2014 na 14.4.2014.
Na všetky vaše otázky vám odpovedia telefonicky organizátori.
Upozorňujem, že prihlásiť sa treba do 31.03.2014. Prihlásený je ten, kto má zaplatené. Do správy pre prijímateľa na zloženke resp. v internetbankingu napíšte prosím meno a číslo telefónu s poznámkou Vrbovec.
Všetkých vás  prosím, aby ste sa navzájom informovali o tomto oznámení, pretože nie všetci máme možnosť prístupu k internetu.
Srdečne váš ivan

 

Medjugorie mladých apríl 2014


    Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
    Vám všetkým, ktorí ste ešte v Medjugorí neboli, i tí, ktorí ste tam boli možno i opakovane,  ponúkame ďalšie  putovanie do tohto malého, dnes už mestečka,  v Hercegovine, vo federácii Bosna a Hercegovina na Balkáne. Možno sa pýtate prečo tam ísť. Medjugorie je miestom zjavení Panny Márie od r. 1981 každý deň, pôvodne šiestim vizionárom, dnes už iba trom. V Medjugorí sú dva domy komunity Cenacolo, ktorú aspoň z počutia poznáte, ďalšie ciele sú historické, turistické a nie v poslednej rade si môžete vyskúšať päť až šesť dní putovania a komunikácie s možno dovtedy neznámymi mladými ľuďmi, vašimi vrstovníkmi  o všetkých možných témach. Ako takéto putovanie vplýva na mladých ľudí si môžete, ešte predtým ako sa prihlásite, prečítať v priečinku „Pamätník skúseností“ na tejto stránke. Z ostatných dvoch putovaní sú tam dva, z vlaňajška podpísaný „účastník putovania“ a pred vlaňajška podpísaný „Ferko“. Toto putovanie má už dlhšiu tradíciu. Pôvodne vzniklo pre čistých súrodencov dievčat a chlapcov, ktorí sú v komunite Cenacolo. Do dnes sa účel vykryštalizoval na putovanie všetkých mladých ľudí, ktorí o danú problematiku majú záujem. Komunita Cenacolo nie je „školu života“ iba pre závislých, ale i pre mladých ľudí, ktorí majú pocit, že nevedia žiť, že nemajú v živote cieľ a pod. Pri tejto ceste je možnosť konfrontovať svoje názory s ostatnými, i s mladými, ktorí nám budú hovoriť svoje svedectvo v komunitných domoch .
    Tento rok je organizáciou putovania poverený: Jano  00421 905 963 143,   č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je 0322490655/0900. e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

   Autobus bude pristavený  ku nakladaniu batožiny 03.04.2014 o 17.00 hod. pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na Poštovej ulici  (odchod 17.30 hod., Trnava - železničná stanica o 18,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19,00 hod.). Príchod do Medžugoria  04.04.2014 . v ranných hodinách.

Program počas pobytu:

Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity. Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky. Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny.
Sprevádzať nás bude kňaz. Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie...
Ráno 08.04.2014 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Deň strávime na mori resp. v mori.  Ďalší  deň 09.04.2014 ráno- po sv. omši a raňajkách  odídeme domov. Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.
Podmienky:
cena: zložiť na účet je potrebné 220€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplatil
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor, ber si batožiny čo najmenej.
odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivan
 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2014

Milí priatelia!
Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa 8.februára 2014
Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.
1.    Kde:      PREŠOV  -  Domov mládeže A.Duchnoviča, Sabinovská 2  -súkromný internát
2.    Kedy:    8. februára 2014
3.    Program  rodička:
  Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.

10.00 – 13.00 - modlitba sv .ruženca, katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme
13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/
14.00 – 17.00technické kolečko, privítanie hostí a svedectvá rodičov
17.00 –  ------- – odchod do metropolitnej grécko- katolíckej  katedrály na večiereň (na večerné chvály)
18.00 – 19.45 – sv. liturgia /omša
20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo

4. Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú –
Janka a Fredo s pomocníkmi, mob:  0907 197 990 a 0911 630 893
Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov
Cena za osobu na ples
  - 2x večera  - 17,- € (káva, čaj, minerálka)
  - 1x nocľah  -   8,- € (po plese zo soboty na nedeľu)
  - hudba       -   3,- €
          spolu:     28,-€
Program plesu:
 -  prvá večera
 -  voľná zábava - tombola  - druhá večera -  zábava do rána – 3.00hod.  –do tanca nám bude vyhrávať živá hudba MARK3 zo Svidníka       .
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 20.12.2013- telefonicky Janke a Fredovi  mob: 0907 197 990 a 0911 630 893 , na jasličkách 26.12.2013 a 5.1.2014, na rodičku 4.1.2014 a Evke Hoblíkovej  na kluboch.
Vstupenky treba zaplatiť na januárovom rodičku,na kluboch, prípadne môžete peniaze posielať na účet číslo  0620766680/0900
(do správy uviesť meno, priezvisko a PREŠOV 2014

Orientácia –centrum Prešova-hlavná križovatka/Sabinov,Vranov,Levoča/-náš smer je odbočiť doľava- na Sabinov-druhá červenošedá budova vpravo. Parkovanie je priamo pri internáte a je bezplatné.
Pomoc pri blúdení a dovoz zo žel. stanice organizuje:   Marián   mob: 0910 479 620.
Ubytovanie po plese: zo soboty 8.2.2014 na nedeľu 9.2.2014 je zabezpečené na internáte   v dvoj a  štvorlôžkových izbách aj s posteľnou bielizňou.  
Tombolu organizujú:
Betka a Ondrej , s pomocníkmi č. mob. 0915/044285. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.
Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:
Betka  mob: 0918 272 047, Marta mob: 0949 130 721. s pomocníkmi, Varenie kávy a čajíkov organizujú: Vierka tel.: 0905 429 456  a Silvia tel.: 0915 963784                                                                                   

 S pozdravom    Ivan

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.